AVG PRIVACYVERKLARING VERSIE 01-2018

Le Salon Pedicure en Sportpedicure,

gevestigd aan de Sinopelhof 37 4841 VN Prinsenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Lonneke Slavenburg

Sinopelhof 37

4841 VN Prinsenbeek

06-54992940

http://www.lesalonsport-pedicure.nl

 

 

Lonneke Slavenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Le Salon Pedicure en Sportpedicure Hij/zij is te bereiken via info@lesalonsport-pedicure.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Salon Pedicure en Sportpedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Indien dit in belang van de behandeling is

- Medicijngebruik/Allergie (indien dit in belang van de behandeling is)

- Staat van de voeten (noodzakelijk voor de behandeling)

- Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lesalonsport-pedicure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Le Salon Pedicure en Sportpedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u te leveren

- Le Salon Pedicure en Sportpedicure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Le Salon Pedicure en Sportpedicure neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Le Salon Pedicure en Sportpedicure) tussen zit. Le Salon Pedicure en Sportpedicure gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Online boekingssysteem van Salonized. Dit wordt gebruikt zodat mensen na registratie van hun gegevens zelf een boeking kunnen doen bij Le Salon Pediucre en Sportpedicure. Er zijn geen verwachte gevolgen in de toekomst voor degene die hiervan gebruik maken.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Le Salon Pedicure en Sportpedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie)                                (Termijn)                                (behandeling wel/niet klant)

Voor en Achternaam              > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Geslacht                                   > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Geboortedatum                      > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Adresgegevens                      > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Telefoonnummer                   > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Mailadres                                > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Medicijngebruik/allergie       > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Staat van de voeten               > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

 

Facturen                                 > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

Afspraken                               > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Salon Pedicure en Sportpedicure verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Le Salon Pedicure en Sportpedicure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Salon Pedicure en Sportpedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lesalonsport-pedicure.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Le Salon Pedicure en Sportpedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Salon Pedicure en Sportpedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lesalonsport-pedicure.nl

 

 

 


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Le Salon Pedicure en Sportpedicure

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Le Salon Pedicure en Sportpedicure en een cliënt waarop Le Salon Pedicure en Sportpedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Le Salon Pedicure en Sportpedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Le Salon Pedicure en Sportpedicure door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Le Salon Pedicure en Sportpedicure 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Bij verhindering van de afspraak door Le Salon Pedicure en Sportpedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Le Salon Pedicure en Sportpedicure  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Le Salon Pedicure en Sportpedicure.

Le Salon Pedicure en Sportpedicure  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Le Salon Pedicure en Sportpedicure. De persoonlijke gegevens worden door Le Salon Pedicure en Sportpedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding

Le Salon Pedicure en Sportpedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Le Salon Pedicure en Sportpedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Le Salon Pedicure en Sportpedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Le Salon Pedicure en Sportpedicure.

Diefstal wordt door Le Salon Pedicure en Sportpedicure altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie

Le Salon Pedicure en Sportpedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Le Salon Pedicure en Sportpedicure.


11. Gedrag

De cliënt dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Le Salon Pedicure en Sportpedicure het recht de behandeling gelijk te stoppen en zal de cliënt de gehele behandeling moeten voldoen.

12. Recht

Op welke overeenkomst tussen Le Salon Pedicure en Sportpedicure en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen.d. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

© 2018 – Le Salon Pedicure en Sportpedicure